Příloha č.1 - foto pro čelní stránku
Ing. arch. Iveta Trtílková
autorizovaný architekt České komory architektů ČKA 2861

Moje služby

Rekonstrukce historických památek a přestavba starších objektů

Prioritně je moje architektonická činnost zaměřena na obnovu historických staveb, především objektů občanské vybavenosti. Snažím se o dialog s klientem i stavbou samotnou, aby výsledkem snažení bylo navrácení původní ztracené tváře stavby. Přitom obvykle souběžně hledám i optimální dispoziční uspořádání tak, aby byl konečný návrh v souladu s představami zadavatele a platnou legislativou.

Koncepční činnost zaměřena na revitalizaci veřejných prostranství obcí a měst

Další z mých aktivit představuje činnost související s návrhy revitalizace veřejných prostranství. Mnohým návsím, náměstím, ulicím, či jiným zapomenutým veřejným zákoutím lze dobrou organizací prostoru, doplněním vhodného mobiliáře a obnovou zeleně dopomoci k tomu, aby se staly živými a obyvateli pozitivně vnímanými veřejnými prostory.

Územní plánování – zpracování analýz a územních studií rozvojových lokalit

Věnuji se zpracování územních studií, jejichž výsledkem je návrh logického uspořádání nových rozvojových ploch měst a obcí. Jedná se v především o specifikaci principu obytné zástavby se stanovením podmínek, za jakých je možně organicky propojit nové rozvojové lokality se starší rostlou zástavbou sídla a návrh uspořádání veřejného prostranství tak, aby bylo možné vytvořit kvalitní neanonymní životní prostor v nově vznikající obytné zóně.

Interiérová tvorba

Návrhy interiérů představují menší zlomek mé práce. Prioritně se interiérové tvorbě věnuji ve stavbách, jejichž stavební úpravy jsem sama navrhovala v předchozí stavební etapě.

Mám zkušenosti s komplexní přípravou expozic. Tato činnost zahrnuje posouzení a zhodnocení prostor, jejich zaměření, návrh scénáře výstavy, celkové interiérové řešení, rozmístění exponátů, návrh vhodného mobiliáře, dohled nad přípravou exponátů, zajištění smluvních vztahů s třetími stranami a dohled nad samotnou realizací expozice.

Rekonstrukce historických památek a přestavba starších objektů

Prioritně je moje architektonická činnost zaměřena na obnovu historických staveb, především objektů občanské vybavenosti. Snažím se o dialog s klientem i stavbou samotnou, aby výsledkem snažení bylo navrácení původní ztracené tváře stavby. Přitom obvykle souběžně hledám i optimální dispoziční uspořádání tak, aby byl konečný návrh v souladu s představami zadavatele a platnou legislativou.

Koncepční činnost zaměřena na revitalizaci veřejných prostranství obcí a měst

Další z mých aktivit představuje činnost související s návrhy revitalizace veřejných prostranství. Mnohým návsím, náměstím, ulicím, či jiným zapomenutým veřejným zákoutím lze dobrou organizací prostoru, doplněním vhodného mobiliáře a obnovou zeleně dopomoci k tomu, aby se staly živými a obyvateli pozitivně vnímanými veřejnými prostory.

Územní plánování – zpracování analýz a územních studií rozvojových lokalit

Věnuji se zpracování územních studií, jejichž výsledkem je návrh logického uspořádání nových rozvojových ploch měst a obcí. Jedná se v především o specifikaci principu obytné zástavby se stanovením podmínek, za jakých je možně organicky propojit nové rozvojové lokality se starší rostlou zástavbou sídla a návrh uspořádání veřejného prostranství tak, aby bylo možné vytvořit kvalitní neanonymní životní prostor v nově vznikající obytné zóně.

Interiérová tvorba

Návrhy interiérů představují menší zlomek mé práce. Prioritně se interiérové tvorbě věnuji ve stavbách, jejichž stavební úpravy jsem sama navrhovala v předchozí stavební etapě.

Kurátorská činnost a výstavnictví

Mám zkušenosti s komplexní přípravou expozic. Tato činnost zahrnuje posouzení a zhodnocení prostor, jejich zaměření, návrh scénáře výstavy, celkové interiérové řešení, rozmístění exponátů, návrh vhodného mobiliáře, dohled nad přípravou exponátů, zajištění smluvních vztahů s třetími stranami a dohled nad samotnou realizací expozice.

O mně

Jmenuji se Iveta Trtílková a od roku 2000 jsem autorizovaný architekt České komory architektů. Narodila jsem se na středním Slovensku v roce 1962. Pod svým rodným jménem Iveta Kokavcová jsem vystudovala gymnázium v Brezně a Fakultu architektúry Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě. Po studiích jsem se provdala a přestěhovala do českých zemí. Po rozdělení Československé republiky jsem s rodinou zůstala žít v Olomouci, kde dodnes působím. 

Moje pracovní heslo: „Musíme se snažit o nemožné, abychom dosáhli možného.“

1977 - 1981 - Gymnázium Brezno
1981 – 1986 - Fakulta architektúry SVŠT Bratislava

Pracovní činnost

1986 – 88 – Stavoprojekt, s.p., Plzeň, projekční středisko B
1992 – 94 – Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje
1994 – 06 – AG Ateliér Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vedoucí kanceláře Olomouc

od roku 2006 – Samostatná projekční činnost

Senát

Ocenění

1986 – Cena rektora SVŠT
1994 – 1. cena v architektonické soutěži „Nádvoří Vlastivědného muzea v Šumperku“
2000 – Poděkování předsedkyně Senátu Parlamentu ČR za přípravu expozice Československé legie 1914-1920 v prostorách Senátu Parlamentu ČR v Praze
2013 – Ocenění „Zlatá cihla“ v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje za obnovu objektu ZŠ v Příkazích
2017 – Cena odborné poroty v soutěži „Má vlast cestami proměn“ za rekonstrukci objektu Galerie u Kalicha v Drahanovicích
Jsem dlouholetou členkou společnosti „U nás“, která se zasazuje za záchranu barokní sýpky v Ludéřově.
Jsem adoptivní sponzorkou píšťaly Oberwek: Flaut allemand 8´Ton C Svatomořických varhan v chrámu sv. Mořice v Olomouci

Nejnovější projekty

Drahanovice

Drahanovice

Galerie U Kalicha

hlubočky

hlubočky

Náves

Držovice

Držovice

Hřbitov

Drahanovice

Drahanovice

Kaple sv. Floriána